Ogłoszenie o naborze otwartym partnera/partnerów
(podmiotów leczniczych lub związków pracodawców branży ochrony zdrowia)
do projektu w ramach konkursu nr POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu w oparciu o art. 33. ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2014 poz.1146) ogłasza otwarty nabór partnerów (podmiotów leczniczych lub związków pracodawców branży ochrony zdrowia) do wspólnej realizacji projektu  przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,

Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia;
Typ projektu z SZOOP POWER: Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.
Działanie 5.3: Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych;
Konkurs nr: POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17

Nabór, w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu jak również w jego realizacji.

Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.

I. Przedmiot konkursu

Współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17 ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia na projekty z zakresu tworzenia „Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej w zakresie kształcenia pielęgniarek lub/i położnych”

II. Cel projektu:

Celem konkursu jest poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie lub/i rozwój monoprofilowych centrów symulacji medycznej na kierunkach pielęgniarstwo.

III. Proponowany zakres działań dla Partnerów:

1.Współpraca z Wnioskodawcą przy tworzeniu opisu merytorycznego projektu, w szczególności części opisów merytorycznych w zakresie zadań wykonywanych przez Partnera.
2.Zgromadzenie i przygotowanie informacji niezbędnych do przygotowania Wniosku o dofinansowanie w zakresie danych finansowych oraz budżetu projektu.
3.Realizacja działań mających na celu zaplanowanie sposobu funkcjonowania Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu do lokalnego/regionalnego rynku pracy.
4.Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu, w szczególności stworzenie i wyprodukowanie spójnych materiałów informacyjno-promocyjnych.
5.Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych.
6.Wniesienie własnych środków w przypadku opóźnienia w otrzymaniu kolejnej transzy dofinansowania ( np. wynagrodzenie pracowników projektu, składki ZUS i urzędu skarbowego).

IV. Do oferty należy załączyć:

1.Oferty składane przez potencjalnych Partnerów, które należy przygotować w języku polskim na formularzu: Karta Zgłoszenia Partnera stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia
2.Listę projektów zrealizowanych dla studentów uczelni wyższych.
3.Aktualny odpisKrajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (np. ewidencja działalności gospodarczej) lub inny dokument potwierdzający formę i charakter prowadzonej działalności wraz z danymi osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
4.Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu oraz poświadczenie za zgodność z oryginałem.

VI. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór Partnera do realizacji projektu w ramach konkursu POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17 " osobiście lub pocztą na adres Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec w terminie od 19.05.2017 r. do 9.06.2017 r. W przypadku ofert wysłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu.

VII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1.Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
2.Podpisania umowy z więcej niż jednym partnerem.
3.Wskazania dodatkowych kryteriów po wstępnej weryfikacji ofert.

Kryteria wyboru oferty:

1.Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
2.Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
3.Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
4.Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

Kryteria oceny merytorycznej Punktacja
1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa 0 – 10 pkt
2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby) 0 – 20 pkt
3. Propozycja działań merytorycznych realizowanych przez Partnera 0 – 30 pkt

 

Maksymalna liczba: 60 pkt

5.Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę 25 i mniej punktów lub uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów.
6.Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu planuje wybrać w naborze co najmniej jeden podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa.

Lista podmiotów zaproszonych do negocjacji oraz informacja o stronach umowy i zakresie ich zadań (podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera), zostanie ogłoszona na stronie internetowej Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu. (www.wsmsosnowiec.pl).

Do pobrania:

1. Wzór oferty
2. Ogłoszenie o naborze


 


rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

 

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.