23 

Warunki przyjęcia na płatne studnia na wyżej wymienionych kierunkach studiów:

 1. Osobiste złożenie dokumentów w Dziekanacie.
 2. Posiadanie świadectwa dojrzałości.
 3. Posiadanie dyplomu pielęgniarki (kierunek pielęgniarstwo).
 4. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. na konto Uczelni.
 5. Kwalifikacja lekarza medycyny pracy do możliwości podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo.
 6. Podpisanie zobowiązania odpłatności za studia zgodnie z regulaminem opłat edukacyjnych w WSM.
 7. Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.


Kierunek zostanie uruchomiony jeśli liczba kandydatów będzie nie mniejsza niż 30 osób. 

W przypadku nie uruchomienia studiów kandydatom zwraca się opłatę rekrutacyjną, a złożone dokumenty kandydat odbiera w Dziekanacie i postępowanie rekrutacyjne w niniejszym trybie jest zakończone. 

Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest na podstawie:

 • posiadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo  na poziomie studiów pierwszego stopnia;

 • posiadania akredytacji do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne wydanej przez Ministra Zdrowia.

 • studia na kierunku PIELĘGNIARSTWO prowadzone jako studia pierwszego stopnia na podstawie art. 52 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz. U. Nr 174 poz. 1039)

Warunki przyjęcia na studia pomostowe:

Uczestnik studiów – oznacza pielęgniarkę/pielęgniarza lub położną/położnego w rozumieniu obowiązującej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, posiadającej:

1. Obywatelstwo państwa polskiego albo obywatelstwo państwa obcego.

2. Pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położnik posiadająca obywatelstwo polskie musi legitymować się odpowiednim wykształceniem pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej. Dyplom pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego.

3. Pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położnik posiadająca wyłącznie obywatelstwo państwa obcego, (niezależnie czy jest to państwo członkowskie UE lub państwo trzecie) jest zobowiązana posiadać ważne prawo wykonywania zawodu na terenie RP oraz być faktycznie zatrudniona na terenie RP w zawodzie pielęgniarki lub położnej.

4. Uczestnikiem studiów nie może być osoba bezrobotna, tzn. konieczne jest, aby posiadała status osoby zatrudnionej lub wolontariusza. Nie wymagane jest zatrudnienie koniecznie w zawodzie pielęgniarki lub położnej. 

5. Świadectwo dojrzałości.

Studia na kierunku PIELĘGNIARSTWO prowadzone jako studia pierwszego stopnia na podstawie art. 52 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz. U. Nr 174 poz. 1039):

Prowadzone będą w formie studiów niestacjonarnych  i trwają: 

  • Poziom A - dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych - 2 semestry;

  • Poziom B - dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich medycznych szkół zawodowych - 3 semestry;

  • Poziom C - dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwu i pół - letnich medycznych szkół zawodowych - 2 semestry.

 • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem ukończenia odpowiedniej medycznej szkoły zawodowej;

 • kwalifikacja przeprowadzona zostanie w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację osobistą w ramach limitu przyjęć oraz rozmowy indywidualnej z kandydatem/ką dotyczącej udokumentowanego kształcenia w zawodzie i stażu pracy;

 • określony poziom kształcenia zostanie uruchomiony jeśli liczba kandydatów będzie nie mniejsza niż 30 osób;

 • absolwenci studiów otrzymują dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem

 • terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji określone zostaną przez Dziekana.

Absolwenci studiów otrzymują dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem. 

 1. Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:


 1. Podanie do JM Rektora WSM-->> POBIERZ
 2. Kwestionariusz osobowy-->> POBIERZ
 3. Świadectwa/dyplomy wraz z kserokopią.
 4. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią.
 5. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa/dyplomu ukończenia medycznej szkoły zawodowej wraz z kserokopią.
 6. Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
 7. 3 fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm)
 8. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki do wglądu wraz z kserokopią.
 9. Zaświadczenie wystawione przez Lekarza Medycyny Pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na określonym kierunku, a kandydaci czynni zawodowo dodatkowo kserokopię aktualnych wpisów w Książeczce zdrowia. Badania można wykonać bezpłatnie w Przychodni Medycyny Pracy na terenie miasta Sosnowiec na podstawie skierowania, które można odebrać w Dziekanacie Uczelni
 10. Zaświadczenie zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie.
 11. Zgoda na przetwarzanie prac pisemnych przez program antyplagiatowy. -->> POBIERZ
 12. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł) - nr konta: ING Bank Śląski S.A. 15 1050 1360 1000 0023 4982 9172

Po otrzymaniu decyzji Komisji Rekrutacyjnej WSM w Sosnowcu o przyjęciu na pierwszy rok studiów na wybranym kierunku, kandydat jest zobowiązany dokonać wpisu na studia do 20 września 2018 roku.

Oraz poniższe dokumenty stanowiące podstawę zwolnień z zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych:

 1. Dokumenty potwierdzające okresy i miejsca (oddziały) zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej
 2. Dokumenty potwierdzające ukończone specjalizacje w dziedzinach pielęgniarstwa
 3. Dokumenty potwierdzające ukończone kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa.

 

Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.

 

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownabaner z zycia uczelni

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

portal pielegniarek

pomostowe

pogotowie

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.