14

REKRUTACJA

PIELĘGNIARSTWO - I STOPNIA

Pielęgniarstwo to niezwykły zawód, ale powołanie, oddanie, odporność i umiejętność opiekowania się chorymi. Możliwość włożenia na głowę czepka pielęgniarskiego to zaszczyt i przywilej, zwłaszcza gdy mamy świadomość, czego jest on symbolem – troski, pokory i chęci służenia innym. To także ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie, polegająca nie tylko na sprawowaniu opieki, ale wspieraniu pacjenta, dodawaniu mu wiary, nadziei i chęci do walki z chorobą bądź czynienia odchodzenia mniej bolesnym i samotnym.
Celem studiów pierwszego stopnia w zakresie Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Medycznej jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych przygotowujących absolwentów do sprawowania opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi. Nacisk kładziony jest nie tylko na kształcenie w zakresie medycyny, ale także filozofii i etyki zawodu pielęgniarskiego czy psychologii i socjologii.
Ważnym obszarem aktywności pielęgniarskiej jest profilaktyka zdrowotna. Stąd integralną częścią programu kształcenia jest Promocja Zdrowia – kształcenie w zakresie promowania zdrowia, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom.
Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia trwają 7 semestrów.

 


Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Medycznej
w Sosnowcu prowadzi obecnie kształcenie na kierunkach:

 


 pdf file <-- Standardy kształcenia kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia


Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia:

Standardy kształcenia dla kierunku studiów:

Pielęgniarstwo

A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

I. WYMAGANIA OGÓLNE

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć i praktyk nie powinna być mniejsza niż 4815. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

Absolwent posiada umiejętności:

 • korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;
 • udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;
 • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym;
 • komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy;
 • organizowania pracy własnej;
 • nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

III.1 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

 

Grupy zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia  się

Liczba godzin

Liczba

punktów ECTS

A. Nauki podstawowe

500

20

B. Nauki społeczne i humanistyczne

420

17

C. Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej

600

22

D. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej

900

34

E. Zajęcia praktyczne

1100

41

F. Praktyki zawodowe

1200

46

Razem

4720

180

 

 

III.2 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

 

Zakres zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

Zajęcia praktyczne

Praktyki zawodowe

Liczba godzin/tygodni

Liczba punktów

ECTS

Liczba godzin/tygodni

Liczba punktów

ECTS

Podstawy pielęgniarstwa

80 godzin/

2 tygodnie

3

120 godzin/

3 tygodnie

4

Promocja zdrowia

20 godzin/

0,5 tygodnia

1

Podstawowa opieka zdrowotna

120 godzin/

3 tygodnie

4

160 godzin/

4 tygodnie

6

Położnictwo, ginekologia

i pielęgniarstwo położniczo- ginekologiczne

80 godzin/

2 tygodnie

3

40 godzin/

1 tydzień

2

Pediatria i pielęgniarstwo

pediatryczne

160 godzin/

4 tygodnie

6

160 godzin/

4 tygodnie

6

Choroby wewnętrzne

i pielęgniarstwo internistyczne

120 godzin/

3 tygodnie

4

160 godzin/

4 tygodnie

6

Chirurgia i pielęgniarstwo

chirurgiczne

120 godzin/

3 tygodnie

4

160 godzin/

4 tygodnie, w tym 0,5 tygodnia na bloku

operacyjnym

6

Pielęgniarstwo w opiece

długoterminowej

40 godzin/

1 tydzień

2

40 godzin/

1 tydzień

2

Geriatria i pielęgniarstwo

geriatryczne

80 godzin/

2 tygodnie

3

80 godzin/

2 tygodnie

3

Neurologia i pielęgniarstwo

neurologiczne

80 godzin/

2 tygodnie

3

80 godzin/

2 tygodnie

3

Psychiatria i pielęgniarstwo

psychiatryczne

80 godzin/

2 tygodnie

3

80 godzin/

2 tygodnie

3

Anestezjologia i pielęgniarstwo

w zagrożeniu życia

80 godzin/

2 tygodnie

3

80 godzin/

2 tygodnie

3

Opieka paliatywna

40 godzin/

1 tydzień

2

40 godzin/

1 tydzień

2

Razem

1100 godzin/

27,5 tygodnia

41

1200 godzin/

30 tygodni

46

  OGÓLNE EFEKTY UCZENIA SIĘ

 1.1.           W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

 1. rozwój,budowęifunkcjeorganizmuczłowiekawwarunkachprawidłowych i patologicznych;
 2. etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych;
 3. uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego;
 4. system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 5. zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 6. modele opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą;
 7. etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki.

 

1.2.           W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 1. udzielać świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 2. udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 3. rozpoznawać problemy zdrowotne i określać priorytety w opiece pielęgniarskiej;
 4. samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej;
 5. samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,  i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach);
 6. decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
 7. współpracować z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych;
 8. przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej;
 9. wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;
 10. dokonywać analizy jakości opieki pielęgniarskiej;
 11. organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej.

 

1.3.           W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

 1. kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osóbopiece,   okazywania   zrozumienia   dla   różnic   światopoglądowych   i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;
 2. przestrzegania praw pacjenta;
 3. samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;
 4. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;
 5. zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
 6. przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
 7. dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

 

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.